Organisatie2024-05-22T18:37:06+00:00

Team 295

Voor onze deelname aan de Roparun  is Stichting Team 295 opgericht.

Banknummer: NL 89 RABO 0123639018
E-mail: info@team295.nl

Naam van de instelling
Stichting Team 295
KvK-nummer: 58956980

Het postadres
Generaal Barberstraat 65
5025 XA Tilburg

Hoofdlijnen beleidsplan

Middels deelname aan de Roparun en organiseren van activiteiten opbrengsten genereren voor Stichting Palliatieve Zorg. Stichting Palliatieve Zorg probeert het leven van kankerpatiënten te veraangenamen door het financieel ondersteunen van doelen die gericht zijn op palliatieve zorg aan mensen met kanker, waarbij wordt gezorgd voor een verantwoorde besteding van die gelden.

Bestuur Stichting Team 295
Bert Zwijgers: Voorzitter

VACANT: Penningmeester

Sjon de Bie: Secretaris

CBF-Keurmerk Stichting Roparun Palliatieve Zorg

Sinds 1996 verleent het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een keurmerk aan fondsenwervende instellingen. Elk fonds dat in aanmerking wil komen voor een CBF Keur moet aan dezelfde criteria voldoen en dezelfde procedure doorlopen. Fondsenwervende instellingen, zoals Stichting Roparun Palliatieve Zorg, moeten minimaal drie jaar als zodanig actief zijn in Nederland. Het keurmerk wordt afgegeven voor een periode van vijf jaar, waarbij jaarlijks wordt getoetst of de organisatie nog aan de gestelde criteria voldoet.

Stichting Roparun Palliatieve Zorg heeft op 1 augustus 2006 het CBF Keur ontvangen. Dit betekent dat een donateur er op kan vertrouwen dat we verantwoord met een gift omgaan. Zo mogen bijvoorbeeld de kosten van fondsenwerving niet hoger zijn dan 25% van de opbrengsten uit fondsenwerving. Wij streven naar een zo laag mogelijk percentage en voor het afgelopen boekjaar bedroeg dit 6,9% voor de samengevoegde cijfers van Stichting Roparun Palliatieve Zorg en Stichting Roparun Evenementen. Kijk voor meer informatie op de website van het CBF: www.cbf.nl